آموزش های مجازی


استقلال مالی زیباست! | سریال مربی سواد مالی | قسمت 9

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:11:17

گرداب جامعه برای جذب ما به چرخه موشی | سریال مربی سواد مالی | قسمت ۸

رضا کارگزار
سریال مربی سواد مالی
رایگان
00:21:50

شبکه اجتماعی 2010 | The Social Network

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

سر وقت 2011 | In Time

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

معماله گر سرکش 1999 | Rogue Trader

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

اماکن تجاری 1983 | Trading Places

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

اتاق بخار 2000 | Boiler Room

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان